Informace o zpracování Vašich osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Nakládání s osobními údaji klientů Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace (dále jen „správce“), a jejich ochrana a uchovávání se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici v kanceláři č. 3 u Pověřence pro ochranu osobních údajů) a ostatními právními předpisy (Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví apod.), na základě kterých je správce povinen osobní údaje od klienta požadovat a zpracovávat k účelu plnění obsahu smlouvy (přihlášky na příměstské tábory, do zájmových útvarů) a na určitou dobu je po skončení akce uchovávat (dle Spisového a skartačního řádu). Pokud to zákon nařizuje, tak i předávat dalším stranám (například osobní údaje prodejců na trzích jsou k dispozici Městu Lipník nad Bečvou na základě zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích apod.). Ke zpracování dat nad rámec povinností správce obdržíte formulář, ve kterém budete moci vyjádřit souhlas, který budete moci kdykoliv odvolat.

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po správci přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností správce či jeho zřizovatele zpracovávat osobní údaje. Informace k nakládáním s Vašimi osobními údaji Vám budou poskytnuty v kanceláři č. 3, na tel. č. 734 763 571 nebo na e-mailu adamova@svclipnik.cz.